Beslag: 4 essentiële dingen die je zeker moet weten

La saisie
Wanneer u geld verschuldigd bent aan een schuldeiser, zijn er wettelijke manieren voor de schuldeiser om het geld terug te krijgen, waaronder het beslag leggen op uw eigendommen. Wat is een inbeslagname? Wanneer kan dit worden gelegd? Hoe werkt het? Hier is alles wat je moet weten hierover.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het beslag?

Beslag leggen is een manier voor een schuldeiser om een vonnis ten uitvoer te leggen. Door inbeslagneming kunnen de eigendommen van een persoon die geld verschuldigd is in beslag worden genomen, bij openbare verkoop worden verkocht en de opbrengst hiervan aan de schuldeiser worden uitgekeerd.

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk een beslag op inkomsten uit te voeren, d.w.z. recht te hebben op een bepaald deel van de inkomsten van de schuldenaar als terugbetaling.

Het leggen van een beslag wordt uitgevoerd door een deurwaarder.

Voorbeeld: ik ben 1000 euro onbetaalde huur verschuldigd aan de eigenaar van de woning die ik huur. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan hij vragen om een beslaglegging uit te voeren. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld mijn bank of televisietoestel kan meenemen, deze via een deurwaarder op een openbare veiling kan verkopen en het geld van de verkoopprijs hiervan kan krijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor het beslag?

Behalve in bepaalde gevallen is het niet mogelijk rechtstreeks beslag te leggen enkel omdat er een schuld is. 

Allereerst moet de vordering, d.w.z. het bedrag dat uw schuldeiser vraagt, :

  • Liquide zijn, het moet m.a.w. kwantificeerbaar zijn of geschat worden.
  • Om uitvoerbaar te zijn, moet de schuldeiser het recht hebben het op te eisen.
  • De schuld mag zeker niet betwistbaar zijn.

Naast deze elementen moet de schuldeiser ook over een uitvoerende titel beschikken. Dit betekent dat hij pas een deurwaarder kan inschakelen om beslag te leggen als hij een vonnis of een notariële akte tegenover de schuldenaar heeft.

Voorbeeld: ik ben 1000 euro onbetaalde huur verschuldigd aan de eigenaar van de woning die ik huur. De schuld is liquide (1000 euro), verschuldigd (de contractuele termijn voor de betaling van de huur is verstreken) en staat met zekerheid vast (ik heb de woning betrokken en ik kan niet betwisten dat ik dit geld in ruil verschuldigd ben). Zelfs in dit geval kan de huisbaas alleen beslag leggen op mijn gelden of goederen eens hij een vonnis tegen mij heeft.

Hoe werkt het beslag?

Er zijn twee soorten inbeslagnames:

  • Het bewarend beslag, waarmee de schuldeiser preventief bepaalde goederen van de schuldenaar kan veiligstellen. Dit type beslag dient om te voorkomen dat de schuldenaar al zijn vermogen laat verdwijnen, zodat er geen beslag meer op hem zou kunnen worden gelegd.
  • Inbeslagneming en uitvoering, waardoor de schuldeiser kan worden vergoed uit de verkoopprijs van de goederen van de schuldenaar.

Welke goederen kunnen in beslag worden genomen?

Gelukkig kan een schuldeiser niet zomaar een eigendom in beslag nemen. Sommige activa worden aangemerkt als "vrijgesteld van inbeslagneming". Deze omvatten

  • Meubilair en kleding die essentieel zijn voor het gezin (koelkast, kinderspeelgoed, huisdieren, huishoudelijke artikelen, enz.)
  • Zaken die nodig zijn voor de verdere opleiding of beroepsopleiding van de schuldenaar en zijn kinderen ten laste (bijvoorbeeld schoolboeken).
  • Eigendommen die essentieel zijn voor de uitoefening van het beroep van de schuldenaar.
  • Eigendom gebruikt voor de uitoefening van de eredienst.
  • Eetbaar voedsel voor de schuldenaar en het gezin, voor ten minste 1 maand.

In ieder geval kunt u het voor bepaalde goederen altijd betwisten per aangetekende brief aan de deurwaarder binnen 15 dagen na de kennisgeving hiervan bij deurwaardersexploot.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?