Scheiding met wederzijdse toestemming: Hoe te scheiden zonder ruzie

Divorce par consentement mutuel
Het gezamenlijke gebruik van de woorden "echtscheiding" en "wederzijdse toestemming" kan intrigerend zijn. Het concept van echtscheiding wordt vaak geassocieerd met hartzeer, soms een conflictueus einde van een relatie tussen twee personen. Desalniettemin wint deze vorm van scheiding, met al zijn voordelen, steeds meer terrein als alternatief voor de juridische weg.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Voorwaarde: een volledige overeenstemming tussen de echtgenoten

Echtscheiding met wederzijdse toestemming vereist een overeenkomst tussen beide echtgenoten. Het is dus niet mogelijk om dit te gebruiken als een van hen zich verzet tegen de scheiding.

In eerste instantie is het aan de echtgenoten om alle gevolgen van de breuk te regelen en een vooraf bepaalde procedure te volgen.

Stap 1: De voorafgaande overeenkomst voor echtscheiding met wederzijdse toestemming

Voorafgaand aan het starten van de juridische procedure, moeten de echtgenoten onderhandelen en overeenstemming bereiken om een "voorafgaande overeenkomst voor echtscheiding met wederzijdse toestemming" op te stellen. Het is op dit moment mogelijk om hulp te krijgen van een advocaat die als bemiddelaar kan optreden.

De voorafgaande overeenkomst voor echtscheiding met wederzijdse toestemming omvat twee aspecten:

  • De overeenkomsten over de verdeling van bezittingen of "transactieregeling" die bepalen hoe de echtgenoten beslissen om hun eigendommen te verdelen. De verdeling hoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn. Sterker nog, in onderlinge overeenstemming kunnen de echtgenoten besluiten om de ene partij meer te begunstigen dan de andere, zonder dat dit nader hoeft te worden gerechtvaardigd.
  • De persoonlijke regeling, die voornamelijk betrekking heeft op kwesties met betrekking tot de rechten en plichten van elk individu nadat de scheiding is voltrokken. In dit deel zijn onder andere beslissingen te vinden met betrekking tot kinderen als het paar kinderen heeft, de vaststelling van eventuele alimentatie, de verdeling van de kosten van de procedure, enzovoort.

Nadat de voorafgaande overeenkomst is opgesteld en ondertekend, kan deze worden gewijzigd door de rechtbank of door een wijzigende voorafgaande overeenkomst. 

Stap 2: Het indienen van het verzoek bij de rechtbank

Nadat de definitieve overeenkomst is opgesteld, bereidt de advocaat een gezamenlijk verzoekschrift voor dat vervolgens wordt ingediend bij de griffie van de Familierechtbank. Dit verzoekschrift moet vergezeld gaan van de volgende documenten, tenzij uitdrukkelijk vrijgesteld:

  • De ondertekende voorafgaande overeenkomst door de echtgenoten;
  • een uittreksel uit de geboorteakte van de echtgenoten;
  • een uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten;
  • een bewijs van woonplaats met vermelding van de nationaliteit van de echtgenoten;
  • een uittreksel uit de geboorteakte van de kinderen (indien aanwezig).

Het verloop van de juridische procedure

Nadat het verzoekschrift is ingediend, verloopt de procedure schriftelijk en hoeven de echtgenoten niet meer voor de rechtbank te verschijnen, tenzij de rechter dit vereist. In dat geval wordt de verschijning bevolen, hetzij op initiatief van de rechter, hetzij op verzoek van de Procureur des Konings of op verzoek van een van de partijen. Dit kan zich voordoen wanneer de door de echtgenoten ondertekende overeenkomst tegen de belangen van de kinderen ingaat of een aanzienlijke onbalans tussen de echtgenoten creëert.

Wanneer de rechter de verschijning van de partijen beveelt, moeten de echtgenoten persoonlijk aanwezig zijn. In geval van verhindering moeten ze de griffie onmiddellijk op de hoogte stellen zodat een nieuwe datum kan worden vastgesteld. Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen mogelijk in geval van ernstige redenen die volledig onafhankelijk zijn van de wil van de partij die niet kan verschijnen.

De verschijning is niet altijd openbaar: de rechter kan beslissen om de echtgenoten in zijn kantoor te ontvangen. Het doel van deze verschijning is enkel om bevestiging te krijgen van de overeenkomsten die tussen de echtgenoten zijn vastgesteld.

Een proces-verbaal wordt dan opgesteld en door beide echtgenoten ondertekend. In principe is het niet aan de rechtbank om zich uit te spreken over de inhoud van de overeenkomst. Niettemin kan het de rechten en belangen van de kinderen controleren om er zeker van te zijn dat ze voldoende zijn beschermd. Als dat niet het geval is, kan het vragen dat de partijen hun overeenkomsten wijzigen na eventueel advies van het parket. Ook is het aan de rechtbank om te controleren of de procedure correct is gevolgd. 

Aan het einde van deze procedure spreekt de rechtbank de echtscheidingsbeslissing uit, die dan wordt vermeld op de huwelijksakte. 

De mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen een echtscheiding met wederzijdse toestemming is vrij strikt gereguleerd. Beroep is namelijk alleen mogelijk binnen de maand na de uitspraak van de echtscheiding. Deze optie is beschikbaar voor echtgenoten die een schending van de wettelijke voorwaarden willen aankaarten.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?