Ethiek: Wat je advocaat niet mag doen

In België heeft ethiek betrekking op het geheel van regels die professioneel gedrag reguleren om de kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen. In dit artikel gaan we de basisregels van ethiek presenteren, en we gaan ons specifiek richten op die welke betrekking hebben op het beroep van advocaat.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Ethiek: wat is het?

La déontologie est une notion qui fait référence à des obligations morales qu’une personne doit respecter dans l’exercice de ses tâches professionnelles et dans un secteur donné. 

De ethische regels kunnen worden uiteengezet in gedragscodes, wetten of reglementen. 

Ethiek is een begrip dat verwijst naar morele verplichtingen die iemand moet naleven bij het uitoefenen van zijn professionele taken in een bepaalde sector.

Par exemple : Il existe l’Ordre des advocaten, l’Ordre des médecins, l’Ordre des architectes, …

Onder de basisregels van ethiek vinden we onafhankelijkheid, waardigheid, beroepsgeheim, publiciteit, ...

Het is belangrijk dat elke professional de ethische regels kent die op hem van toepassing zijn, zodat hij een kwaliteitsvolle dienst kan leveren en geen sancties riskeert.

Inderdaad, in elk beroep zijn er dingen die wel en niet gedaan moeten worden. Bij niet-naleving is er een risico op sancties.

Is een advocaat onderworpen aan ethische regels?

Een L’avocat is onderworpen aan ethische regels en in zijn geval is ethiek zelfs belangrijk.

Advocaten hebben ethische en wettelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van hun cliënten en de samenleving. 

Voordat we de belangrijkste verplichtingen noemen die een advocaat moet respecteren, is het belangrijk om te weten dat in België advocaten onderworpen zijn aan een ethische code.

De fundamentele principes die de beroepsuitoefening van een advocaat leiden, zijn onafhankelijkheid, integriteit, waardigheid en beroepsgeheim.

Als eerste moet een advocaat onafhankelijk zijn en elk conflict of belang vermijden.

Bijvoorbeeld: Hij mag geen mensen vertegenwoordigen waarmee hij nauwe banden heeft (zoals zijn moeder, partner, ...). Hij mag ook zijn eigen belangen niet voorrang geven boven die van zijn cliënten.

Vervolgens moet een advocaat zich gedragen met integriteit en waardigheid. Hij moet eerlijk, loyaal en rechtvaardig zijn...

Bijvoorbeeld: Hij moet de wet naleven. 

De advocaat moet het beroepsgeheim respecteren. Hij moet de informatie die zijn cliënt aan hem toevertrouwt vertrouwelijk houden, en deze verplichting blijft ook gelden na het beëindigen van de relatie met zijn cliënt.

Dit betreft ook de bestaansrelatie tussen de cliënt en de advocaat. Hij mag niet onthullen dat hij een cliënt vertegenwoordigt, tenzij de cliënt daarmee instemt. 

Bijvoorbeeld: Als Meneer X aan zijn advocaat bekent dat hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad, mag de advocaat dit niet aan het grote publiek onthullen.

Kan een advocaat zijn cliënt beloven om de zaak te winnen? 

Nee, een advocat kan dat niet doen, want het succes van een proces is onderhevig aan onzekerheden en dat zou misleidende reclame zijn.

Bijvoorbeeld: Meester Soleil wil worden ingehuurd door Meneer X. De ethiek verbiedt hem om hem te beloven dat hij de zaak voor hem zal winnen.

Kan een advocaat liegen? 

Dat hangt ervan af.

Bijvoorbeeld: De cliënt vertelt de waarheid niet aan de advocaat.

In dat geval rapporteert de advocaat alleen aan de rechter wat de cliënt hem heeft verteld. De advocaat heeft alleen de woorden van de cliënt.

Bijvoorbeeld: De cliënt bekent aan de advocaat dat hij schuldig is.

In deze situatie is het in het belang van de advocaat om niet tegen de rechter te liegen om zichzelf niet in diskrediet te brengen in toekomstige zaken.   

Kan een advocaat weigeren een cliënt te verdedigen? 

Een advocaat is een mens. Hij heeft een geweten en overtuigingen. Hij kan dus weigeren iemand te verdedigen als hij vindt dat de zaak in strijd is met zijn principes.

Bijvoorbeeld: Een cliënt vraagt hem om hem te verdedigen omdat hij ervan verdacht wordt drugs te hebben verkocht aan minderjarigen. De advocaat kan weigeren hem te verdedigen omdat hij vindt dat dit in strijd is met zijn principes.

Wat riskeert een advocaat bij het niet naleven van de ethische regels?

Bij niet-naleving riskeert de advocat sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot disciplinaire maatregelen, en zelfs schorsing van de balie.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?