Gerechtsdeurwaarder: welke kosten mag die u helaas aanrekenen?

Huissier de justice
Een gerechtsdeurwaarder heeft u een brief gestuurd: u bent veel geld schuldig, en er wordt u ook nog gevraagd om deurwaarderskosten te betalen! Wat zijn deze verschillende vergoedingen?
Wij beantwoorden al uw vragen over deurwaarderskosten. Want het is belangrijk goed geïnformeerd te zijn over het onderwerp, zodat u niet het slachtoffer wordt van machtsmisbruik. Dit zal u ook helpen te begrijpen waar het geld dat u betaalt precies voor bedoeld is.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Voorwoord

De kosten van de gerechtsdeurwaarder hangen af van de complexiteit van uw zaak. De wet en een koninklijk besluit bepaalden deze vergoedingen.

Houd er rekening mee dat deurwaarders zelfstandigen zijn. De bedragen die u hen betaalt slaan deels op hun bezoldiging en deels op belastingen.

Ook wijzen wij er u op dat sinds 2012 een groot deel van de deurwaarderskosten onderworpen is aan btw, aan het gewone tarief van 21%.

Kosten in verband met uw dossier

Uw brief vermeldt de bedragen die u verschuldigd bent aan uw schuldeiser.

Maar wat zijn dan de registratierechten, registratiekosten, schrijfkosten en pleitzegels?

In sommige procedures, vooral bij dagvaardingen, kan de gerechtsdeurwaarder u vragen om griffierechten te betalen. Dit hangt altijd af van de specifieke zaak, maar u moet zich ervan bewust zijn dat deze bedragen effectief van u gevraagd kunnen worden. De gerechtskosten omvatten registratierechten, griffierechten, schrijfrechten en pleitzegels.

Registratierechten zijn een belasting. Zodra een deurwaarder een akte of document opstelt dat wordt ingeschreven in een register, vraagt hij u om een geldbedrag dat hij aan de staat zal betalen. Dit bedrag wordt gebruikt om de diensten van de rechtbank te financieren.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder een zaak opent bij de rechtbank en deze op de rol laat zetten, wordt dit "ingeschreven op de rol" genoemd. De rechtzoekende moet ook voor deze formaliteit een vergoeding betalen. Het is de veroordeelde die uiteindelijk dit bedrag zal betalen.

De gerechtsdeurwaarder kan u vragen om schrijfgeld te betalen, wat ook weer een belasting is die hij aan de staat betaalt.

Als we naar de rechtbank gaan, moeten we pleitgeld betalen. Dit betekent dat wij een bedrag moeten betalen dat varieert naar gelang van de rechtbank en de kamer waar wij de zaak aanhangig maken. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht in de vorm van een stempel. Vandaar dat u in de brief van de deurwaarder het woord "pleitstempel" ziet staan.

De deurwaarders innen deze gerechtskosten niet rechtstreeks, maar vragen ze op en storten ze vervolgens door als kosten.

Kosten in verband met de vergoeding van de deurwaarder

De methoden om de kosten van deurwaarders te berekenen variëren: 

  • Getrapte rechten 
  • Proportionele rechten 
  • Zittingsgeld 
  • Vaste vergoeding 

De wet voorziet in de tarieven die van toepassing zijn op deze verschillende wijzen van vergoeding.

De getrapte rechten zijn van toepassing naar gelang van het bedrag van de handeling. Zo voorziet de wet in verschillende drempels waarboven verschillende tarieven van toepassing zijn.

Dit bedrag omvat de kosten van het originele stuk, een kopie, de enveloppe, de inschrijving in het register en de toezending van het origineel of een kopie aan de verzoeker of zijn raadsman.

In een zaak van minder dan 125 euro heeft de deurwaarder die een dagvaarding uitbrengt met dreiging van vervolging, recht op 6,92 euro. Als het bedrag hoger is dan 125 euro, bedraagt het deurwaardersloon 8,18 euro.

De deurwaarder heeft ook een incassotarief, of zogenaamde getrapte of proportionele vergoeding: dit komt overeen met 1% van de hoofdsom plus rente van de zaak (exclusief kosten). Dit bedrag mag echter niet lager zijn dan 5,53 euro en niet hoger dan 54,83 euro.

Het bedrag dat de deurwaarder ontvangt voor de tijd die hij aan de zaak besteedt, wordt zittingsgeld genoemd. De deurwaarder kan bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen voor het opstellen van een rapport over beslaglegging, uitzetting, inventaris, feitenrelaas of executie.

De wet voorziet in vaste kosten. Deze worden in de wet aangegeven en zijn vrij specifiek. U moet terugkoppelen naar het soort daad (bijvoorbeeld voor het indienen van een verzoekschrift) om het toegewezen bedrag te kennen.

Belangrijke opmerking: In geen geval mogen deurwaarders meer in rekening brengen dan wettelijk verplicht is. Zij mogen het verschuldigde bedrag echter op een honderdste naar boven afronden.

De tarieven worden elk jaar aangepast! Controleer dus zeker ook de datum van de prijslijst waarnaar die u als basis hanteert.

U moet ook weten dat deurwaarders verplicht zijn u details te geven over de gevorderde bedragen, als u hen daarom vraagt.

In het kader van een minnelijke procedure kan de deurwaarder in een incassodagvaarding nooit een vergoeding vragen. U kunt deze vordering dus betwisten door een klacht in te dienen bij de voorzitter van het syndicaat of de rapporteur van het bestuur van de kamer waartoe de deurwaarder behoort.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?