Het verblijfsdocument: 6 dingen die je moet weten

Titre de séjour
In België moeten personen die niet de Belgische nationaliteit hebben, een verblijfsvergunning hebben om op het nationale grondgebied te verblijven. Tussen buitenlanders, Europese burgers, Europese toeristen, buitenlandse toeristen, korte of lange verblijven, raken we vaak het overzicht kwijt. Dus hier is wat informatie om je op te helderen over het verblijfsdocument.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een verblijfsdocument ?

In België hangen de toegang en het recht op verblijf af van de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenland (FOD Binnenlandse Zaken).

Voor niet-Europese vreemdelingen die langer dan 90 dagen (3 maanden) in België willen verblijven, is het nodig om administratieve stappen te ondernemen om een verblijfsvergunning te verkrijgen: het verblijfsdocument.

Het betreft nu een elektronisch document waarmee de houder gedurende een bepaalde periode in België mag verblijven en bepaalde rechten mag uitoefenen. Een verblijfsdocument geeft bijvoorbeeld aan de buitenlandse houder het recht om legaal in België te werken. 

Wie moet een verblijfsdocument aanvragen?

Het recht om op het grondgebied te verblijven verschilt afhankelijk van of men al dan niet een staatsburger van de Europese Unie is.

 • Europese burgers kunnen zich vrij verplaatsen en/of verblijven in België.

Als ze in België willen verblijven voor een periode van minder dan 3 maanden, moeten ze een aanwezigheidsverklaring indienen bij de gemeentelijke administratie binnen een termijn van 10 dagen na hun aankomst. Het niet indienen van de verklaring kan leiden tot een administratieve boete.

Voor elk verblijf langer dan drie maanden, moet een aanvraag voor een registratieattest worden ingediend.

 • Voor niet-Europese vreemdelingen is elk verblijf van minder dan drie maanden onderworpen aan het verkrijgen van een toeristenvisum, dat moet worden aangevraagd bij de ambassade of het consulaat van België in hun land van verblijf.

De procedures kunnen erg lang duren (meerdere weken of maanden), en we raden je aan om zo vroeg mogelijk te beginnen.

Langere verblijven vereisen een vergunning die overeenkomt met het doel van het verblijf. Het verblijfsdocument is dus van toepassing op niet-Europese burgers die in België willen verblijven voor meer dan drie maanden. De niet-Europese burger moet hiervoor een aanvraag indienen bij de Belgische administratie.

Welke verschillende verblijfsdocumenten zijn er?

Er bestaan verschillende soorten verblijfsdocumenten die overeenkomen met het doel en de duur van het verblijf. De belangrijkste verblijfsdocumenten zijn als volgt: 

 • De oranje kaart komt overeen met het inschrijvingsbewijs. Het wordt uitgegeven aan niet-Europese vreemdelingen en duidt op lopende procedures voor een verblijfsvergunning of internationale bescherming in België.

De geldigheidsduur ervan hangt af van de reden waarvoor de aanvraag is ingediend (niet-begeleide minderjarige, gezinshereniging, verblijfsattest voor medische redenen, studie...).

Het staat niet toe om te reizen binnen het Schengengebied.

 • De kaart A komt overeen met een certificaat van inschrijving in het vreemdelingenregister en staat een beperkt verblijf toe.

Ze is doorgaans een jaar geldig en kan onder bepaalde voorwaarden worden vernieuwd.

Deze kaart staat reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

 • De kaart B werkt net als kaart A, maar staat daarentegen een onbeperkt verblijf toe.

Ze is 5 jaar geldig en kan vernieuwd worden. 

 • De kaart C, ook wel bekend als de "identiteitskaart voor vreemdelingen", staat een onbeperkt verblijf op het Belgische grondgebied toe.

De kaart is 5 jaar geldig en kan vernieuwd worden. 

Deze kaart staat reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

 • De kaart D: verblijfsvergunning voor langdurige inwoners. Het staat een onbeperkt verblijf op het Belgische grondgebied toe.

De kaart is 5 jaar geldig en kan vernieuwd worden. Ze wordt uitgegeven aan buitenlanders die gemachtigd zijn voor onbeperkt verblijf en die ten minste 5 jaar legaal en ononderbroken in België hebben verbleven en over voldoende middelen beschikken.

Deze kaart staat reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

 • De kaart E en E+: Registratieattest, komt overeen met het verblijfsdocument dat wordt uitgegeven aan een burger van de Europese Unie. De kaart E+ bevestigt de duurzaamheid van het verblijf.

De kaart is 5 jaar geldig en kan vernieuwd worden.

Deze kaarten staan reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

 • De kaarten F en F+ staan respectievelijk tijdelijk verblijf (F) of permanent verblijf (F+) toe voor familieleden van een burger van de Europese Unie.

Deze kaarten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar en kunnen vernieuwd worden.

Deze kaarten staan reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

 • De kaart H of Europese blauwe kaart, wordt uitgegeven aan buitenlanders uit niet-EU-landen die een hooggekwalificeerde baan hebben in België. Het betreft een elektronische kaart die een verblijf van beperkte duur toestaat.

De kaart is geldig gedurende 13 maanden, vernieuwbaar gedurende de eerste twee jaar, en daarna voor een periode van drie jaar.  

Deze kaart staat reizen binnen het Schengengebied toe, op voorwaarde dat de houder over de nodige andere reisdocumenten beschikt.

Wat zijn de voorwaarden om een verblijfsdocument te verkrijgen?

De voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsdocument kunnen variëren afhankelijk van het type aangevraagde document.

Niettemin zijn er gemeenschappelijke voorwaarden die kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden voor elk type document. Dus, om in aanmerking te komen voor een verblijfsdocument, moet de niet-Europese vreemdeling:

 • Identiteits- of reisdocumenten verstrekken die door België worden erkend. De documenten moeten geldig zijn gedurende ten minste 3 maanden na het verblijf dat de houder in België wil doorbrengen.
 • Documenten verstrekken die het doel van het verblijf in het land en de verblijfplaats gedurende het verblijf aantonen.
 • Bewijs leveren van voldoende financiële middelen zowel voor het beoogde verblijf als voor de terugkeer naar het land van herkomst.
 • Niet beschouwd worden als een bedreiging voor de openbare orde in België.

Bovendien is het belangrijk om op te merken dat de niet-Europese burger binnen 8 dagen na aankomst op Belgisch grondgebied een aanwezigheidsverklaring moet indienen bij de Belgische gemeentelijke administratie.

Hij moet ook de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte stellen van elke verhuizing en elke afwezigheid in het buitenland van meer dan 6 maanden.

Kunnen de autoriteiten weigeren mijn verblijfsdocument te vernieuwen of het in te trekken?

De autoriteiten kunnen beslissen om de verblijfsvergunning niet te vernieuwen en deze in bepaalde gevallen te intrekken.

Inderdaad, als de voorwaarden voor vernieuwing niet zijn vervuld, zal de verblijfsvergunning natuurlijk niet worden verleend. Over het algemeen volgt de vernieuwing dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke toekenning.

Op dezelfde manier kan het verblijfsdocument worden ingetrokken, vooral wanneer is bewezen dat er fraude heeft plaatsgevonden bij het samenstellen van het aanvraagdossier voor het document, of wanneer de houder een bedreiging voor de openbare orde wordt.

Het directe gevolg van deze twee beslissingen is het beëindigen van het recht om op Belgisch grondgebied te verblijven. De buitenlander moet dus het grondgebied verlaten binnen een termijn die hem door de autoriteiten wordt meegedeeld.

Merk op dat elke weigering van toekenning van het verblijfsdocument gelijkstaat aan illegaal verblijf en kan worden bestraft bij controle.

Hoe kan je een weigering aanvechten?

Om beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot weigering van verblijf, moet je binnen 30 dagen na kennisgeving een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hiervoor is de tussenkomst van een advocaat noodzakelijk.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?