Onbewoonbare woning in het kader van een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats: hoe te reageren?

Logement insalubre
Lorsque vous louez un bien, ce dernier doit obligatoirement respecter certaines normes. Si ce n’est pas le cas, il est absolument nécessaire que vous connaissiez les droits que vous pouvez faire valoir.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Hoe weet je of je woning aan de normen voldoet?

Opdat een woning aan de normen zou voldoen, moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Op de datum van de verhuizing moet de woning veilig zijn (stabiliteit van het gebouw, geen gaslekken, verwarming, elektriciteit, riolering, enz.)
  • De woning moet gezond zijn: er mogen bijvoorbeeld geen vochtproblemen of ongedierte zijn.
  • De woning moet een minimum aan uitrusting hebben: voorziening van koud en warm water, sanitaire en elektrische installaties, enz.

In België bepaalt elke regio de minimale gezondheidsnormen voor een woning in haar wooncode. Er zijn dus nationale regels en specificaties afhankelijk van of je in Wallonië, in Brussel of in Vlaanderen woont.

Wat te doen als je woning onbewoonbaar is?

In principe is het aan je verhuurder om de nodige werken uit te voeren om de woning bewoonbaar te maken, of het nu onbewoonbaar is vanaf het begin van de verhuur of dat het tijdens de huurovereenkomst zo wordt.

Om actie te kunnen ondernemen, zoals bij reparatiewerken, moet je absoluut je verhuurder waarschuwen dat er iets mis is.

De eerste stap is dus om de verhuurder te informeren, en te vragen dat hij snel handelt om de situatie te verhelpen door de nodige werken uit te voeren. Vervolgens, als hij niet reageert, moet je hem in gebreke stellen.

In dit verband, zorg ervoor dat je je communicatie met de verhuurder via email of aangetekende brief verzendt, zodat je het bewijs kunt leveren indien nodig (bijvoorbeeld als de zaak voor de rechtbank komt).

Let op, als je de oorzaak bent van de onbewoonbaarheid, zal het je verantwoordelijkheid zijn, en niet die van je verhuurder, om de woning weer aan de normen te laten voldoen.

Wat te doen als de verhuurder niet handelt?

Als je verhuurder de werken niet uitvoert ondanks je ingebrekestelling, kun je je wenden tot verschillende bevoegde autoriteiten om in te grijpen. 

In dit verband, als de woning in Brussel is gelegen, kun je contact opnemen met de Directie van de regionale huisvestingsinspectie (DRH). Dit is ook de autoriteit die verhuurders de attesten van conformiteitscontrole verstrekt.

Als de woning in Wallonië gelegen is, moet je contact opnemen met de cel “Salubriteit-Woningen”.

Daarnaast heb je uiteraard ook de Vrederechter.

Wanneer je voor de vrederechter gaat, kun je onder andere vragen om: 

  • De uitvoering van de conformiteitswerken;
  • De beëindiging van de huurovereenkomst, evenals schadevergoeding;
  • Een vermindering van de huur naar rato van het genot dat is aangetast; 
  • Een verhuisvergoeding. 

Wat zijn de mogelijke sancties?

Er zijn verschillende soorten sancties in geval van onbewoonbaarheid.

De verhuurder die een onbewoonbare woning verhuurt, riskeert boetes en wettelijke beperkingen (verhuurverbod, verplichting tot herstel, enz.).

Bovendien, in geval van bijzonder ernstige tekortkomingen aan de woning, kun je de geldigheid of het onwettige karakter van de huurovereenkomst betwisten, en de nietigheid van de huurovereenkomst inroepen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een woning te huur wordt aangeboden terwijl deze in strijd is met de menselijke waardigheid.

Heb ik het recht om de betaling van de huur op te schorten?

Je mag niet stoppen met betalen van de huur uit eigen beweging, zelfs als je woning onbewoonbaar is.

Desalniettemin, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je de mogelijkheid om een deel van de huur in te houden.

Op dezelfde manier, en altijd met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, kun je de huur op een speciale rekening storten om te tonen dat je wel degelijk van plan bent je schuld te betalen, op voorwaarde dat de verhuurder aan zijn verplichtingen voldoet. Dit zal ook aantonen dat je niet probeert onder de betalingsverplichting van de huur uit te komen onder het voorwendsel van onbewoonbaarheid.

Let op, als je besluit voor deze oplossingen te kiezen om druk uit te oefenen op je verhuurder, moet je ervoor zorgen dat je de wettelijke voorwaarden nauwgezet naleeft. Daarom raden we je aan om een advocaat te raadplegen voordat je actie onderneemt.

Huurcontract verklaard nietig: wat gebeurt er met de huur?

Als het huurcontract nietig wordt verklaard, verdwijnt de verplichting om de huur te betalen met terugwerkende kracht.

In dat geval zal de rechter het huurgeld als het ware "vervangen" door een occupatievergoeding.

Echter zal de vergoeding voor bewoning waarschijnlijk lager zijn dan het bedrag van de huur. Hierdoor heb je recht op teruggave van het verschil tussen het huurbedrag en de occupatievergoeding.

Voorbeeld: Uw huur bedraagt ​​1000 €. U hebt 15 maanden lang uw huur betaald, wat neerkomt op een totaalbedrag van 15.000 €. Als het huurcontract nietig wordt verklaard, stelt de rechter de occupatievergoeding vast op 400 €. Hierdoor bedraagt het totale verschuldigde bedrag voor deze 15 maanden 6.000 €, dat is 15 keer 400 €, in plaats van 15.000 €. De verhuurder moet u dus het verschil terugbetalen, zijnde 9000 €.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?