Kom op voor je rechten tegen racisme!

"Je bent Belgisch en je bent geboren in Kinshasa. Als je het Belgische systeem niet bevalt, ga dan terug naar Kinshasa." Dit waren de uitspraken in 2019 van een spoorwegpolitieagent op de Brussel-Luik lijn tegen een reiziger die terugkwam uit Londen met kennelijk een niet-geldig internationaal ticket. Dit leidde tot een heftige confrontatie die resulteerde in een boete voor de passagier. Dit zijn jammer genoeg racistische opmerkingen die deel kunnen uitmaken van het dagelijks leven. Maar hoe reageer je hierop? Welke stappen kun je ondernemen en bij wie kun je terecht? In dit artikel leggen we uit hoe je hiermee om kunt gaan.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Racisme: wat is het?

Racisme is een vorm van discriminatie gebaseerd op ras of etnische afkomst. 

Het betreft een ideologie die een soort hiërarchie instelt waarin bepaalde "rassen" als superieur worden beschouwd ten opzichte van anderen.

Bijvoorbeeld: Wanneer iemand vijandig reageert naar een andere persoon van Maghrebijnse afkomst en uitspraken doet zoals "Ga terug naar je eigen land", dan is dit racisme.

Wanneer ben je slachtoffer van racisme?

Racisme komt op verschillende manieren tot uiting. Het kan gaan om negatieve houdingen, stereotypen, ... 

Bijvoorbeeld: Het kan gaan om woorden, daden, geschreven uitingen, ...

Het is voldoende dat deze gedragingen gemotiveerd zijn door haat of vijandigheid en gericht zijn tegen nationaliteit, huidskleur, of zelfs etnische afkomst. 

Bijvoorbeeld: De treinconducteur heeft vijandige opmerkingen gemaakt die rechtstreeks gericht waren op de etnische afkomst van de reiziger, omdat hij tegen hem zei om "terug te gaan naar Kinshasa". 

Welke wetten reguleren racisme?

De Belgische burger is beschermd tegen racisme op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

De artikelen 10, 11 en 191 van de gecoördineerde Belgische Grondwet waarborgen het principe van gelijkheid tussen alle burgers en beschermen ook buitenlanders die zich op het Belgische grondgebied bevinden.

Bovendien bestaan er op federaal niveau 3 wetten die de "antidiscriminatiewetgeving" vormen, waaronder de "antiracismewet", ook wel bekend als de "Moureaux-wet". Deze wet definieert de beschermde criteria op basis waarvan discriminatie verboden is. Deze criteria omvatten nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale en etnische afkomst. 

Daarnaast bestaan er ook internationale beschermingen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en zelfs de Conventie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie.

Wat te doen als je slachtoffer bent van racisme?

Als je met een noodsituatie wordt geconfronteerd, kun je het nummer 101 bellen, dat het noodnummer voor de politie is. 

Bijvoorbeeld: in het geval dat iemand fysiek geweld tegen je gebruikt door je te slaan. 

Als je een klacht wilt indienen wegens raciale discriminatie tegen jou, kun je naar het politiebureau gaan. 

Je kunt ook contact opnemen met organisaties zoals UNIA of MRAX, die gemachtigd zijn om klachten te ontvangen bij inbreuken op de wetten tegen racisme. 

Er is ook de Liga voor Mensenrechten, die tot doel heeft te strijden tegen wetten die inbreuk maken op fundamentele vrijheden.

Bewijs en sancties?

Het slachtoffer van racisme hoeft geen bewijs te leveren. Het is de vermoedelijke dader van de overtreding die moet bewijzen dat hij geen racistische daad heeft gepleegd. 

Bijvoorbeeld: Het is de treinconducteur die zal moeten bewijzen dat hij geen racistische opmerkingen heeft gemaakt. Als een andere reiziger de scène heeft gefilmd, kan het slachtoffer dit nog steeds gebruiken om zijn klacht te ondersteunen. 

Als de vermoedelijke dader wordt veroordeeld, riskeert hij een boete van 50 tot 1000 euro en/of een gevangenisstraf van één maand tot een jaar.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?