Een VZW oprichten: voordelen, voorwaarden, procedure

Wist je dat er meer dan 70.000 VZW's bestaan in België? Maar hoe werken ze? Welke stappen moet je nemen om er een op te richten? In dit artikel leggen we uit welke wetgeving van toepassing is op een vzw in België.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

VZW: wat is dat?

Een VZW is een vereniging zonder winstoogmerk, in die zin dat haar doel het nastreven van een collectief belang is en niet de persoonlijke verrijking van haar leden. 

Wat haar onderscheidt van een bedrijf is het feit dat haar doel onbaatzuchtig is. Haar primaire doel is dus niet om winst te maken.

Vóór de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kon een ASBL geen commerciële activiteiten uitoefenen. 

Onder het nieuwe regime kan ze nu wel een commerciële activiteit uitoefenen en winst maken, maar deze winst moet worden gebruikt in het kader van haar onbaatzuchtige doel.

Bijvoorbeeld: De VZW 'Jeugdhulp' organiseert een liefdadigheidsevenement waarvoor toegang moet worden betaald. Met de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van de toegangskaarten financiert ze nieuwe onderwijsprogramma's, verbetert ze de infrastructuur en apparatuur van de opvangcentra, breidt ze de activiteiten voor kansarme kinderen uit, ... De VZW besteedt de winst aan haar onbaatzuchtige doel. 

Wat zijn de voorwaarden om een VZW op te richten? 

In België moet de VZW aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ten eerste moet de VZW bestaan uit minimaal 2 oprichters.

Vervolgens moet ze een sociaal doel nastreven, in die zin dat ze het algemeen belang moet dienen. 

De VZW moet ook haar maatschappelijk doel definiëren, dat bestaat uit alle acties die zullen worden ondernomen om het onbaatzuchtige doel te bereiken.

Bijvoorbeeld: Damien Actie is een Belgische VZW die strijdt tegen ziekten zoals lepra, tuberculose, ... Om dit te bereiken, bevordert ze de toegang tot gezondheidszorg, zet ze sensibiliseringscampagnes op, biedt ze opleidingen aan, ... 

Er is geen minimum startkapitaal nodig om een VZW op te richten, in tegenstelling tot bepaalde bedrijven zoals de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV), ... 

Bijvoorbeeld: In tegenstelling tot een VZW moet een NV een minimum startkapitaal van 61.500 euro hebben. Zonder dit bedrag kan ze niet worden opgericht. 

Het is echter belangrijk op te merken dat hoewel de wet geen minimumkapitaal vereist, een operationeel budget nodig zal zijn om de VZW in staat te stellen haar projecten te financieren en te groeien. 

Bijvoorbeeld: De vzw Damien Actie zal geld nodig hebben om haar sensibiliseringscampagnes te financieren. 

Ten slotte moet de vereniging haar maatschappelijke zetel in België vestigen. 

Wat zijn de stappen om een VZW op te richten?

De oprichters moeten bepaalde stappen ondernemen om een VZW in België op te richten. 

Het eerste wat je moet doen is een oprichtingsakte opstellen. Dit is een cruciale stap omdat het de statuten van de vereniging bevat. 

De oprichtingsakte moet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten, waaronder: 

  • De naam van de VZW,
  • Het sociale doel en het maatschappelijke doel,
  • Het adres van de maatschappelijke zetel,
  • De identiteit van de oprichters,

Vervolgens heb je 30 dagen de tijd om de oprichtingsakte, de lijst van bestuurders en een document dat het adres van de maatschappelijke zetel bevestigt, in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De indiening kan elektronisch gebeuren via het platform e-griffie.be of op papier (per post of ter plaatse).

Deze stap is belangrijk omdat de VZW rechtspersoonlijkheid verkrijgt op de dag van de indiening van de oprichtingsakte bij de griffie.

De VZW moet ook worden ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

Bijvoorbeeld: De VZW "Kleine Koekje" moet zich inschrijven bij de KBO om een identificatienummer als rechtspersoon te verkrijgen.

De laatste stap is de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Nadat je je dossier bij de griffie van de ondernemingsrechtbank hebt ingediend, moet de bevoegde ambtenaar een kopie van de documenten naar de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad sturen. 

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een VZW?

Het oprichten van een VZW heeft veel voordelen.

Volgens artikel 9:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de aansprakelijkheid van de leden van de VZW beperkt. 

Inderdaad, omdat het een rechtspersoonlijkheid heeft, heeft het zijn eigen vermogen en is het privévermogen van de leden niet gekoppeld aan dat van de VZW. 

Vervolgens is er een financieel voordeel. Zoals eerder vermeld, hoeft er geen startkapitaal te worden opgebouwd en zijn de oprichtingskosten van de VZW laag. 

De enige kosten die nodig zijn, zijn die welke verband houden met de publicatie in het Belgisch Staatsblad en hangen af van de gekozen publicatiewijze. 

Tips: Publiceren op papier is duurder dan elektronisch publiceren.

Tenslotte is het belastingregime dat van toepassing is op VZW's zeer aantrekkelijk. 

Als zij geen winstgevende commerciële activiteit uitoefent, is zij enkel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, en niet aan de vennootschapsbelasting. Het is eenvoudig: zij zal vrijgesteld zijn van het betalen van belastingen op haar winst.

Bovendien is de VZW niet verschuldigd van de vermogensbelasting als haar vermogen minder dan 25.000 euro bedraagt. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?