Een boete betwisten in België: Belangrijke tips die u moet weten

Contester une amende en Belgique
U heeft een proces-verbaal ontvangen en u bent ervan overtuigd dat het een vergissing is? Het is mogelijk om een boete in België te betwisten onder bepaalde voorwaarden. Het proces-verbaal dat u ontvangt, wordt vergezeld van een document genaamd "perception immédiate" (onmiddellijke inning). In de praktijk geeft dit u de mogelijkheid om een geldbedrag te betalen, wat leidt tot het laten vallen van de vervolging. Als u echter het proces-verbaal wilt betwisten, wordt er ook een formulier voor betwisting bijgevoegd dat u kunt invullen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Welke redenen zijn er om een boete te betwisten?

Ontbreken van verplichte vermeldingen.

Het grondig onderzoeken van het proces-verbaal kan helpen om procedurele fouten op te sporen. Dit gebeurt wanneer de ambtenaar die het proces-verbaal opstelt, verplichte vermeldingen die nodig zijn voor de geldigheid van het proces-verbaal, vergeet door nalatigheid of per ongeluk. Het kan ook voorkomen dat deze vermeldingen wel op het proces-verbaal staan, maar dat ze onnauwkeurig, onvolledig of foutief zijn. Dit zijn allemaal redenen die een bezwaar kunnen rechtvaardigen.

2. Het proces-verbaal wordt te laat verzonden..

Een kopie van het initiële proces-verbaal moet binnen een termijn van veertien dagen aan de overtreders worden bezorgd, te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuken werden vastgesteld. Het doel van deze termijn is primair om ervoor te zorgen dat de overtreder zich de feiten nog herinnert. Bijvoorbeeld, als hij niet de bestuurder van het voertuig was.

Zo werd geoordeeld dat het oorspronkelijke proces-verbaal zijn geldigheid verliest als er geen kopie binnen de wettelijke termijn is verzonden. In de praktijk kan een rechtbank dus beslissen om een vrijspraak uit te spreken als de wettelijke termijn van 14 dagen niet is nageleefd.

De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag waarop de overtreding plaatsvindt, die dus inbegrepen is in de berekening van de termijn. Bovendien worden in deze context zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere niet-werkdagen meegerekend in de telling. In gevallen waarin de overtreding wordt vastgesteld door een geautomatiseerd systeem, begint de termijn te lopen vanaf de dag waarop de overtreding wordt geconstateerd, en niet vanaf de dag waarop deze wordt vastgesteld door de bevoegde diensten.

3. Niet-ondertekend oorspronkelijk proces-verbaal..

Het proces-verbaal moet verplicht de handtekening van de ambtenaar die de overtreding heeft geconstateerd dragen. Het ontbreken van een handtekening kan dus een geldige reden zijn voor bezwaar. De moeilijkheid van het bezwaar op basis van deze reden ligt in het feit dat het Hof van Cassatie van mening is dat alleen het oorspronkelijke proces-verbaal verplicht ondertekend moet zijn. Het blijkt dus moeilijk te bewijzen dat het originele proces-verbaal niet is ondertekend, terwijl je slechts een eenvoudige kopie hebt ontvangen.

Het is ook mogelijk om het proces-verbaal te betwisten als u van mening bent dat het ten onrechte naar u is gestuurd. U moet de situatie dan uitleggen in het betwistingsformulier.

Stel gratis uw vraag!

Wat is de procedure om een boete te betwisten?

Als u besluit om de ontvangen boete te betwisten, moet u het betwistingsformulier invullen dat bij het proces-verbaal is gevoegd en het per post retourneren binnen 2 weken na ontvangst ervan. Het formulier moet per post worden verzonden naar de politiedienst die het proces-verbaal heeft opgemaakt. Het gebruik van een aangetekende zending met ontvangstbevestiging is niet verplicht. Het kan echter dienen als bewijs en als een bepaalde datum van ontvangst van uw betwisting.

Opmerking: Als u van plan bent om de boete te betwisten, betaal dan vooral niet het bedrag ervan. Dit zou namelijk leiden tot het afsluiten van de zaak en dus het verdwijnen van de reden voor uw betwisting.

Wat gebeurt er na het indienen van mijn betwisting?

Nadat uw betwisting door de autoriteiten is ontvangen, wordt deze aan het parket overhandigd. Er zijn twee mogelijke uitkomsten: 

  • Als uw betwisting ontvankelijk wordt bevonden, zal het parket de vervolging laten vallen op basis van de argumenten en bewijzen die u heeft aangevoerd. Er kan een beslissing tot seponering worden genomen. U wordt hier mogelijk niet van op de hoogte gesteld.
  • Als uw betwisting niet ontvankelijk wordt bevonden, zal het parket u een schikkingsvoorstel sturen: wanneer de door u aangevoerde redenen onvoldoende zijn of de bewijsmiddelen niet overtuigend zijn, kan de magistraat u opnieuw uitnodigen om het bedrag van de overtreding te betalen, dat eventueel verhoogd kan worden. Als u geen gevolg geeft aan dit schikkingsvoorstel, of als uit de beoordeling van uw dossier blijkt dat er verzwarende omstandigheden zijn (bijvoorbeeld recidive), kande zaak voor de politierechtbank worden gebracht.

Het is belangrijk op te merken dat 80% van de ingediende betwistingen in sommige arrondissementen door het parket wordt afgewezen. Een afgewezen betwisting betekent dat u mogelijk de boete, inclusief eventuele verhogingen, moet betalen. Het is dus belangrijk om uw betwisting zorgvuldig voor te bereiden als u een boete wilt betwisten.

Wat als ik voor de politierechtbank moet verschijnen?

Als u wordt opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen, omdat u het schikkingsvoorstel van de magistraat heeft geweigerd of omdat uw overtreding van de vierde graad is, is het raadzaam om u te laten vergezellen door een advocaat.

L’issue de votre dossier au Tribunal de police est souvent plus grave si votre contestation n’est pas retenue ou si l’infraction de degré 4 est confirmée. En effet, les décisions des juges ne peuvent pas être anticipées et, il faudra souvent prendre en charge les frais de justice et autres frais. En tout état de cause, il est recommandé de se présenter au Tribunal si vous y êtes convoqué. Cela donne l’occasion de présenter sa défense et parfois d’obtenir une décision moins sévère de la part des juges. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?